علوم انسانى دستورى

روش علامه طباطبائى در استنباط مسائل علوم انسانى دستورى از آموزه هاى ارزشى دين

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1395

عباس گرائى / دانشجوى دكترى حكمت متعاليه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                 geraei2144@qabas.net

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
113

تأثير آموزه توحيد در اصول راهبردى علوم انسانى دستورى از منظر علامه طباطبائى

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى بهار 1395

سيدمحمد معلمى / دانشجوى دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                  s.mohamad.moalemi@gmail.com

على مصباح / دانشيار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                  a-mesbah@qabas.net

دريافت: 29/9/93               پذيرش: 15/6/94

 

چكيده

مبانى و پيش فرض هاى علوم انسانى از تأثير بسزايى در علوم انسانى برخوردارند و در اين ميان مبانى دينى، و از جمله عقايد دينى، در اسلامى سازى علوم انسانى بسيار مؤثرند. در اين مقاله به تأثير آموزه توحيد بر اصول راهبردى علوم انسانى دستورى از منظر علامه طباطبائى پرداخته ايم. براين اساس، ابتدا مراد خويش را از كليدواژگان مقاله توضيح داده ايم و پس از آن، تأثيرگذارى آموزه توحيد را در مبانى علوم انسانى به طور اجمال و در اصول توصيه گر علوم انسانى دستورى به طور تفصيلى پيگيرى كرده ايم.

 

كليدواژه ها: خدامحورى، علوم انسانى دستورى، علامه طباطبائى، اسلامى سازى علوم انسانى، اصول توصيه گر، فطرت، هدايت.

 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه