بداهت

تأملى درباره عالم خارج از ذهن

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى تابستان 1395

محمد بنيانى / استاديار فلسفه اسلامى دانشگاه شيراز         m.bonyani@gmail.com

دريافت: 8/10/93               پذيرش: 11/6/94

 

چكيده

مسئله عالم خارج از ذهن از مباحث مهم و بحث انگيز فلسفى بوده است؛ به گونه اى كه برخى از فلاسفه وجود چنين عالمى را به لحاظ فلسفى نمى پذيرند و برخى قايل به اثبات و برخى ديگر معتقد به بداهت آن شده اند. در اين نوشتار ابتدا به بيان مهم ترين نظرات در اين زمينه پرداخته و آنها را نقد و بررسى كرده ايم. نظريه مختار اين است كه فاصله ميان ذهن و عالم خارج به گونه اثباتى و استدلالى قابل حل نيست، ولى با تبيين وجودى از اصل امتناع تناقض، يعنى وجود و عدم، مى توان به نقطه اى رسيد كه فاعل خود را عين خارجيت بيابد، و براين اساس عالم خارج تبيين فلسفى مى يابد.

 

كليدواژه ها: ذهن، اثبات عالم خارج، پديدار، ناپديدار، بداهت.

 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
83

شرايط صورى تعريف

سال يازدهم، شماره سوم ، بهار 1393

رحمت ‏اللّه رضايى : دكترى فلسفه اسلامى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. rezaie_2007@yahoo.com
محمد حسين‏ زاده : استاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس ‏سره.

دريافت: 23/4/92               پذيرش: 19/11/92

چكيده

تعريف، به ادعاى منطق دانان، راهكارى است براى تحصيل مجهول تصورات؛ به گونه اى كه براى شناخت حقيقى برخى از امور، هيچ راهى نداريم جز توسل به تعريف. اكنون پرسش آن است كه در كجا و در چه صورتى، تعريف مى تواند كارايىِ اين چنين داشته باشد؟ يافتن بخشى از پاسخ، ما را به بحث درباره شرايط تعريف سوق مى دهد كه بخشى از آنها، شرايط صورى تعريف است. از مهم ترين شرايط صورى تعريف، تركيب و نحوه چينش اجزاى تعريف است؛ اما پذيرش اين شرط مستلزم بحث هاى بيشترى است كه حاكى از درهم تنيدگى اين بحث بوده و پيگيرى آنها ما را به نتيجه مى رساند كه تعريف صرفا يك بحث منطقى نيست، بلكه هويت فلسفى و معرفت شناختى نيز دارد، همان گونه كه ابعاد زبانى دارد.

كليدواژه‏ ها: شرط صورى، تركيب، عام و خاص، بداهت، تعريف منطقى، تعريف زبانى.
 

سال انتشار: 
43
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
145

شناخت يقيني؛ ممكن يا ممتنع؟ / مرتضي رضايي

شناخت يقيني؛ ممكن يا ممتنع؟

مرتضي رضايي

چكيده

يكي از مهم‏ترين پرسش‏هاي معرفت‏شناسي، امكان يا عدم امكان شناخت يقيني است. اين مسئله هم در قلمرو كل معرفت بشري و هم در ساحت معرفت‏هاي ديني قابل طرح است. امروزه نفي شناخت يقيني، پيش‏فرض بسياري از مباحث در حوزه‏هاي دين‏پژوهي و فلسفه‏هاي مضاف است.

اين مقاله به اين موضوع مى‏پردازد كه آيا معرفت يقيني امكان و وقوع دارد يا اساسا چنين شناختي ناممكن است؟ بايستي بدانيم، اولاً: مفهوم و هويت يقين در دانش‏هاي عقلي، به ويژه منطق و فلسفه چيست؟ و ثانيا: آيا يقيني كه منطق‏دانان و فيلسوفان مراد مى‏كنند، قابل دسترسي است؟ و اگر آري، راه‏هاي نيل به آن كدامند؟

در كاوشي كه در مفهوم يقين در بخش نخست اين مقال داشتيم، نتايج زير به دست آمد:

1. يقين توصيف‏گر شناخت گزاره‏اي است؛ با اين حال، با توسعه در مفهوم آن مى‏توان علم حضوري را نيز موصوف آن قرار داد؛

2. در بستر علم حصولي، چهار كاربرد منطقي، فلسفي، كلامي و عرفاني يقين مشترك، و حاوي چهار مؤلفه: باور، صدق، جزم و زوال ناپذيري است؛

3. اصلى‏ترين ويژگي در ميان تمام كاربردهاي يقين خصيصه شك‏ناپذيري است.

با عنايت به نتايج فوق، بايد گفت: آيا يقين با ويژگى‏هاي ياد شده، ممكن و دست يافتني است؟ اگر آري، راه‏هاي دست‏يابي به آن كدامند؟

كليد واژه‏ها

امكان شناخت، وقوع شناخت يقيني، راه نيل به يقين، بداهت، برهان، اقليم‏هاي يقين.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه