بالعرض

اصالت وجود/ عبدالرسول عبوديت

اصالت وجود

عبدالرسول عبوديت

چكيده

اين مقاله به طرح مسئله اصالت وجود مي‌‌پردازد امّا، برخلاف معهود، با توضيح اصطلاحات شروع نشده است، بلكه در ضمن ديالوگي فلسفي، و بدون استفاده از اصطلاحات، هم معناي «اصالت وجود و اعتباريت ماهيت» و هم دليل صحت آن شرح داده شده است به طوري كه اگر خواننده خود را به جاي مخاطب قرار دهد و به اقتضاي متن، ابتدا جوابگو و سپس اشكال‌‌كننده و پرسشگر باشد، به راحتي مي‌‌تواند عمق مطلب را دريابد. در هر صورت، براي تكميل بحث، پس از اتمام ديالوگ، مسئله با زبان اصطلاح نيز تبيين شده است. بدين منظور، ابتدا اصطلاحات لازم؛ مانند «ماهيت»، «موجود»، «بالعرض»، «بالذات»، «اعتباري» و «اصيل»؛ توضيح داده شده و در پي، صورت مسئله تقرير شده است و بالاخره با بيان فرق‌‌هاي اصالت وجود و اصالت ماهيت و توضيح پيامدهاي بحث، مقاله پايان يافته است.

كليد واژه‌‌ها

ماهيت، موجود، بالعرض، بالذات، اعتباري، اصيل

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
206
محتوای تغذیه