ضرورت

عدم ضرورت علت غائی در پیدایش ممکنات؛ با تأکید بر دیدگاه استاد فیاضی

سال نوزدهم، شماره اول، پياپي 73، پاييز 1400، ص 65ـ78

نوع مقاله: پژوهشي

سيدعلی فياض / دانش‌پژوه دکتری فلسفه اسلامي مجتمع عالي امام خميني (قدس‌سره)    s.alifaiaz@gmail.com
* سيداحمد غفاری قره‌باغ / استاديار مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران    ghaffari@irip.ac.ir
دريافت: 99/11/6                  پذيرش: 1400/7/1

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
73
شماره صفحه: 
65

ضرورت علّى و معلولى از ديدگاه استاد فياضى

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى تابستان 1394

سيدمحمدجواد ميرجعفرى مياندهى/ دانشجوى دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى قدس سره

jmj1ir@yahoo.com

يارعلى كرد فيروزجائى / دانشيار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام

firouzjaei@bou.ac.ir

دريافت: 11/9/93               پذيرش: 29/3/94

چكيده

ضرورت علّى و معلولى از فروع مهم اصل عليت است و معناى آن به طوركلى عبارت است از ضرورى شدنِ وجود معلول هنگام وجود علت تامه اش (ضرورت بالقياس) و از ناحيه آن (ضرورت بالغير). اين ضرورت كه با عنوان جبر فلسفى نيز از آن ياد مى شود كاملاً مورد تأييد و تثبيت فلاسفه است و برخى متكلمان به ويژه اشاعره كاملاً آن را منكرند. اصوليين نيز چنين ضرورتى را تنها در علل غيرمختار مى پذيرند؛ اما استاد فياضى ضرورت سابقِ بالغير به تفسير مشهور را در همه علل، چه مختار و چه غيرمختار مردود مى داند، ولى معتقد است كه اين نوع ضرورت با تفسيرى ديگر در هر دو مورد صادق است. ضرورت بالقياس نيز از ديدگاه ايشان تنها در علل غيرمختار پذيرفتنى است. ديدگاه استاد فياضى در نفى ضرورت در برخى صورِ آن، گرچه هم نوا با آراى اهل كلام و اصوليون است، تفاوت هايى اساسى و مهم با آنها دارد كه در اين تحقيق به تفصيل به اين تمايزها پرداخته ايم.

 

كليدواژه ها: علت، معلول، ضرورت، اختيار، استاد فياضى.


سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
33

ادله فلسفي اثبات كامل مطلق در يك نگاه / عباس نيكزاد

ادله فلسفي اثبات كامل مطلق در يك نگاه

عباس نيكزاد

چكيده

از باورهاي مهم همه موحدان، به ويژه مسلمانان، اعتقاد به وجود كامل مطلق و وجود لايتناهي است. اذكار مباركه «سبحان الله»، «الحمدلله»، «يا سبوح، يا قدوس» و مانند آن‏ها بر كامل مطلق بودن ذات حق دلالت دارند. فلاسفه الهي به ويژه فلاسفه اسلامي در پي اثبات عقلي و برهاني اين باور اساسي برآمده‏اند، و نتيجه تلاش‏هاي آنان ارائه و اقامه چندين برهان عقلي و فلسفي در اين باب بوده است. آنچه اين مقاله بدان پرداخته است از يك سو، بررسي اين ادله است، و از سوي ديگر، ارايه برهان‏هاي ديگري كه كتب فلسفي به روشني بدان‏ها نپرداخته‏اند.

كليد واژه‏ها:

كامل مطلق، وجود لايتناهي، واجب‏الوجود، ماهيت، ممكن‏الوجود، ضرورت، امكان، برهان عقلي.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
141
محتوای تغذیه