ثبات

نقد و بررسي استدلال‌هاي فيلسوفان بر اثبات ثبات و نفي حركت در مجردات

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، زمستان 1396

یحیی نورمحمدی نجف‌آبادي / دكتري حكمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
33
محتوای تغذیه