عليرضا كرماني

نگاهى نو به معاد صدرايى

سال دهم، شماره چهارم، تابستان 1392، 113ـ132

عليرضا كرمانى1

چكيده

در ميان نظريات در زمينه معاد جسمانى، نظريه ملّاصدرا پذيرش معاد جسمانى و روحانى است. ملّاصدرا مى كوشد اين ديدگاه خود را بر اساس اصولى عقلا ثابت كند؛ اصولى كه ملّاصدرا را در مقابل متكلمين، مشائين و اشراقيون قرار مى دهد. در اين مقاله كوشيده ايم نشان دهيم كه ملّاصدرا چگونه با اصولى همچون اصالت وجود، تجرد خيال، قيام صدورى صور خيالى به نفس انسان و نقش اعمال و ملكات در شكل گيرى بدنى برزخى در مقابل ساير نظريات موضع گيرى مى كند و با بيان اشكالات ايشان به تقرير نظريه خود مى پردازد.

كليدواژه ها: معاد جسمانى، بدن مثالى، تجرد خيال، ملّاصدرا، هويت انسان.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
40
شماره صفحه: 
113

معاد جسمانى از ديدگاه ابنعربى / عليرضا كرمانى

سال ششم، شماره چهارم، تابستان 1388، 67ـ 104

معاد جسمانى از ديدگاه ابن عربى

عليرضا كرمانى

چكيده

در اين مقاله، ضمن بيان اصول و مبانى عرفان ابنعربى در زمينه معاد جسمانى، بر اين نكات تأكيد شده است: 1. انسان موجود مجرّدى است كه همواره و در هريك از نشآت، مدبّر بدنى متناسب با آن نشئه است. بر اين اساس، بدن انسان در عالم دنيا مادّىِ عنصرى، در برزخ برزخى و مثالى، و در عالم آخرت اخروى با مزاجى كاملا متفاوت با مزاج دنيوى است؛ 2. عالم آخرت داراى دو منزل بهشت و جهنم است و بيان حقيقت و جايگاه اين دو منزل، كيفيت معاد و چگونگى هويّت آدميان را در اين دو منزل روشن مىكند؛ 3. كلّ عالم عناصر، يعنى مادون فلك مكوكب (كه شامل ارض و افلاك هفتگانه است)، به جهنم بدل مىشوند و لذا جهنم و جهنميان هويّتى عنصرى، امّا تبدّليافته دارند؛ 4. بهشت در ميان فلك مكوكب و فلك اطلس واقع شده است و از اينرو، بهشتيان متناسب با جايگاه خويشْ داراى بدنى از سنخ اجسام بسيطهاند؛ 5. بدين ترتيب، معادْ با بدنى جسمانى، كه متفاوت با جسم دنيوى است، صورت خواهد پذيرفت.

كليدواژهها: معاد جسمانى، بهشت، جهنم، افلاك ثوابت، عالم طبيعت، اجسام بسيطه، ابىعربى.

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
67
محتوای تغذیه