حکمت متعاليه، فلسفه تعليم و تربيت، مفهوم تعليم، مفهوم تربيت

مفهوم تعليم و تربيت در حکمت متعاليه

سال بيستم، شماره اول، پياپي 77، پاييز 1401، ص 107ـ123

نوع مقاله: پژوهشي

غلامرضا فياضي / استاد گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    marifat@qabas.net
محمود نوذري / استاديار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mnowzari@rihu.ac.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه