حميدرضا بوجاري

تأملي در نقش عقل فعال در حصول تصورات و تصديقات باطل در حکمت متعاليه

سال بيستم، شماره اول، پياپي 77، پاييز 1401، ص 35ـ44

نوع مقاله: پژوهشي

احمد عسگري / دانشيار گروه فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي    ahmad_asgari55@yahoo.com
* حميدرضا بوجاري / دكتراي فلسفه اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي hamidrezabojari@mail.com     

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
35
محتوای تغذیه