هرمنوتيک فلسفي

تأملي بر همسان‌انگاري اجتهاد فقهي و هرمنوتيک فلسفي

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 75ـ84

نوع مقاله: پژوهشي
* سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا / استاديار گروه فلسفه دانشكده شهيد محلاتي    s.hosseini113@yahoo.com
هادي خشنودي / استاديار گروه فقه و مباني حقوق دانشكده شهيد محلاتي    h.khoshnodi@gmail.com 
زینب درویشی / هيئت علمي گروه معارف، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران    zb_darvishi@yahoo.com 

سال انتشار: 
1400
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
75
محتوای تغذیه