حکمت متعاليه

بررسي رابطه وجود و ماهيت در انديشه صدرايي معاصر با محوريت سه تفسير «حدي، عيني و تصوري» از ماهيت

      سال بيستم، شماره چهارم، پياپي 80، تابستان 1402، ص 23ـ38
 

نوع مقاله: پژوهشي

* مختارعلي رضائي/ استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     marezaei1382@gmail.com

شماره صفحه: 
23

علت‌هاي چهارگانه اثر هنري با تأکيد بر حکمت صدرايي

سال نوزدهم، شماره چهارم، پياپي 76، تابستان 1401، ص 115ـ130

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدمهدي حكمت‌مهر / استادیار گروه معارف اسلامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران 
    hekmatmehr@gmail.com
حامده راستايي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزش عالي آل طه    hamedehrastaei@gmail.com
دريافت: 14/11/1400                  پذيرش: 15/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
76
شماره صفحه: 
115

درآمدي بر مباني انسان‌شناسي عدالت جنسيتي از منظر حکمت صدرايي، با تأکيد بر نقد مباني فمينيستي

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 57ـ74

نوع مقاله: پژوهشي

مهدي شجريان/ دکتري فلسفه اسلامي مرکز پژوهشی مبنا    m.shajarian110@gmail.com
دريافت: 14/02/1400                  پذيرش: 14/11/1400

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
57
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه