استاد فياضی

عدم ضرورت علت غائی در پیدایش ممکنات؛ با تأکید بر دیدگاه استاد فیاضی

سال نوزدهم، شماره اول، پياپي 73، پاييز 1400، ص 65ـ78

نوع مقاله: پژوهشي

سيدعلی فياض / دانش‌پژوه دکتری فلسفه اسلامي مجتمع عالي امام خميني (قدس‌سره)    s.alifaiaz@gmail.com
* سيداحمد غفاری قره‌باغ / استاديار مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران    ghaffari@irip.ac.ir
دريافت: 99/11/6                  پذيرش: 1400/7/1

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
73
شماره صفحه: 
65
محتوای تغذیه