مسئله ذهن و بدن

ارزیابی استدلال معرفت در آئینه نظریه توانایی

سال بيستم، شماره دوم، پياپي 78، زمستان 1401، ص 63ـ80

نوع مقاله: پژوهشي
عبدالله فتحی/ استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)    abdollahfathy@yahoo.com
* محمدباقر عباسی/ كارشناس ‌ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)     abasy.bagher@gmail.com

سال انتشار: 
1401
دوره: 
20
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
63

ارزیابی استدلال معرفت در آئینه نظریه توانایی

عبدالله فتحی / استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    abdollahfathy@yahoo.com
محمد باقر عباسی / کارشناس ‌ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينی ره        abasy.bagher@gmail.com

محتوای تغذیه