تربیت عقلانی

برنامه فلسفه برای کودکان؛ تبیین و بررسی دیدگاه لیپمن با نگاهی به آموزه‌های حکمت اسلامی

فرشته شیخی / کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه پرديس فارابي (دانشگاه تهران)    f.sheikhi@ut.ac.ir
ابوالفضل ساجدی / استاد گروه كلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره     sajedi@qabas.net
ليلا شيخي / کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه پرديس فارابي (دانشگاه تهران)    l.sheikhi@ut.ac.ir
دريافت: 11/05/98                  پذيرش: 11/12/98
چکيده
برنامه فلسفه برای کودکان را می‌توان از ابعاد مختلفی چون میزان تأثیر فلسفه بر کودکان در مهارت‌های زندگی و بررسی تطبیقی فلسفه برای کودکان با روان‌شناسی کودک و زندگی اجتماعی آنها مورد بررسی قرار داد. هدف از این نوشتار، بررسی  نقدهای وارد بر برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از منابع فلسفی، تربیتی و روان‌شناختی، با درنظر گرفتن آموزه های حکمت اسلامی است. در این مجال، پس از بیان دیدگاه فیلسوف متأخر، آيت‌الله مصباح در زمینه برنامه فلسفه برای کودکان، تلاش بر این است که به نقدهای فلسفی و تربیتی موجود به این برنامه از منظر حکمای اسلامی همچون فارابی، ابن‌سینا، مسکویه، غزالی، صدرالمتألهين و علامه طباطبائی پرداخته شود و نقدهای وارد بر مبانی فلسفی این برنامه در ابعاد الهیاتی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و نفس‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختی، روش‌شناختی و غایت‌شناختی بررسی و تقویت گردد. وجود تناقضاتی در نظریات لیپمن این نقدها را دوچندان ساخته است. در مسیر بومی‌سازی این برنامه باید به چالش‌های محتوایی پیش‌روی این برنامه توجه شود.
کلیدواژه‌ها: آسیب‌شناسی فلسفی، آسیب‌شناسی تربیتی، چالش‌هاي فلسفه و کودک، تربیت عقلانی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
67
شماره صفحه: 
87
محتوای تغذیه