مهدي منفرد

بررسي تطبيقي زمان نزد ميرداماد و ويليام کريگ

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 85ـ96

نوع مقاله: پژوهشي
* مهدي منفرد / دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم     mmonfared86@gmail.com
مليحه آقايي / دانشجوي دکتري فلسفه تطبيقي دانشگاه قم     maliheaghaei2007@gmail.com 
دريافت: 07/04/1400                  پذيرش: 18/10/1400

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
85

بررسي تطبيقي علم پيشين الهي در انديشه ابن‌سينا و صدرالمتألهين

سال نوزدهم، شماره چهارم، پياپي 76، تابستان 1401، ص 45ـ58

نوع مقاله: پژوهشي
* سينا علوي‌تبار / دانشجوي دکتري فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم     Alavitabar@mailfa.com
مهدي منفرد / دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم     mmonfared86@gmail.com
دريافت: 12/12/1400                  پذيرش: 01/05/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
76
شماره صفحه: 
45

بررسي تطبيقي هستي هستنده‌ها در انديشه پديدارشناسي هايدگر با وجود لابشرط مقسمي در نظام معرفتي عرفان اسلامي

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 97ـ108

نوع مقاله: پژوهشی

* ميثم زنجيرزن حسيني / سطح چهار حوزه علميه و دانشجوي دکتري فلسفه اسلامي دانشگاه قم    Meysam.hatef.gmail.com
مهدي منفرد / دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم     ‫mmonfared86@gmail.com‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دريافت: 01/03/1400                  پذيرش: 12/10/1400

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه