يحيي نورمحمدي نجف‌آبادي

حرکت در مجرَّدات از منظر روایات اسلامی

يحيي نورمحمدي نجف‌آبادي / استادیار گروه معارف دانشگاه ملایر    . normohamadi126@gmail.com
چکیده

نقد و بررسي استدلال‌هاي فيلسوفان بر اثبات ثبات و نفي حركت در مجردات

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، زمستان 1396

یحیی نورمحمدی نجف‌آبادي / دكتري حكمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
33
محتوای تغذیه