فهم متعارف

تأملى انتقادى بر «فهم متعارف» مور

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى تابستان 1395

 

محسن مقرى / كارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتى شريف                        mohsen.moghri@gmail.com

احمد مقرى / دانشجوى دكترى الهيات مسيحى دانشگاه اديان و مذاهب                     moghri.a@gmail.com

مريم حسن پور / كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامى دانشگاه علّامه طباطبائى و مدرس دانشگاه سيستان و بلوچستان  m.hasanpour1364@yahoo.com

دريافت: 8/11/93               پذيرش: 11/8/94

 

چكيده

جرج ادوارد مور، فيلسوف برجسته انگليسى (1873ـ1958) مكتبى را بسط مى دهد كه بر پايه آن تنها به كمك فهم متعارف و تحليل معانى معمول كلمات، مى توان ادعاها را سنجيد و به رغم اظهارات شكاكانه و ايدئاليستى، به امور يقينى دست يافت. وى در آثار خود، تلاش كرده است تا ادله و شواهدى را به نفع فهم متعارف، و بر ضد شكاكيت و ايدئاليسم ارائه دهد. برخى صاحب نظران فلسفه ذهن و فلسفه زبان از دستگاه فلسفى مور كه گاه با عنوان «واقع گرايى موافق فهم متعارف» از آن ياد مى شود، حمايت كرده اند؛ چنان كه ويليام. جى. لايكن، فيلسوف معاصر امريكايى كوشيده است تا با پيروى از روش خاص مور در مقابله با شكاكيت، به دفاع از فهم متعارف وى بپردازد. نوشتار حاضر درصدد است تا استدلال هاى مور و لايكن در دفاع از فهم متعارف را مورد سنجش قرار داده و از رهگذر تأمل انتقادى، كاستى هاى آن را تبيين نمايد.

 

كليدواژه ها: فهم متعارف، جرج ادوارد مور، ويليام جى. لايكن، برهان عالم خارج، ايدئاليسم.


سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
105

تأملى انتقادى بر «فهم متعارف» مور

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى تابستان 1395

محسن مقرى / كارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتى شريف                        mohsen.moghri@gmail.com

احمد مقرى / دانشجوى دكترى الهيات مسيحى دانشگاه اديان و مذاهب                     moghri.a@gmail.com

مريم حسن پور / كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامى دانشگاه علّامه طباطبائى و مدرس دانشگاه سيستان و بلوچستان  m.hasanpour1364@yahoo.com

دريافت: 8/11/93               پذيرش: 11/8/94

 

چكيده

جرج ادوارد مور، فيلسوف برجسته انگليسى (1873ـ1958) مكتبى را بسط مى دهد كه بر پايه آن تنها به كمك فهم متعارف و تحليل معانى معمول كلمات، مى توان ادعاها را سنجيد و به رغم اظهارات شكاكانه و ايدئاليستى، به امور يقينى دست يافت. وى در آثار خود، تلاش كرده است تا ادله و شواهدى را به نفع فهم متعارف، و بر ضد شكاكيت و ايدئاليسم ارائه دهد. برخى صاحب نظران فلسفه ذهن و فلسفه زبان از دستگاه فلسفى مور كه گاه با عنوان «واقع گرايى موافق فهم متعارف» از آن ياد مى شود، حمايت كرده اند؛ چنان كه ويليام. جى. لايكن، فيلسوف معاصر امريكايى كوشيده است تا با پيروى از روش خاص مور در مقابله با شكاكيت، به دفاع از فهم متعارف وى بپردازد. نوشتار حاضر درصدد است تا استدلال هاى مور و لايكن در دفاع از فهم متعارف را مورد سنجش قرار داده و از رهگذر تأمل انتقادى، كاستى هاى آن را تبيين نمايد.

 

كليدواژه ها: فهم متعارف، جرج ادوارد مور، ويليام جى. لايكن، برهان عالم خارج، ايدئاليسم.


 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
105
محتوای تغذیه