على مصباح

روش علامه طباطبائى در استنباط مسائل علوم انسانى دستورى از آموزه هاى ارزشى دين

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1395

عباس گرائى / دانشجوى دكترى حكمت متعاليه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                 geraei2144@qabas.net

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
113

ذاتيات انسان و نقش آن در علوم انسانى بررسى تطبيقى ديدگاه آيت‏اللّه مصباح و آبراهام مزلو

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى پاييز 1395

اسماعيل نجاتى / كارشناس ارشد فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره     nejati@qabas.net

على مصباح / دانشيار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره          a-mesbah@qabas.net

دريافت: 12/2/94               پذيرش: 25/11/94

چكيده

در حوزه انسان شناسى، دو رويكرد عمده «انسان شناسى فلسفى» و «انسان شناسى تجربى» دنبال مى شود. اين پژوهش به دنبال آن است كه آراى دو انسان شناس معاصر را به نمايندگى از اين دو رويكرد درباره ذاتيات انسانى مقايسه كرده، آثار اشتراكات و اختلافات مبنايى آنها را در علوم انسانى بررسى كند. ازاين رو از ميان فيلسوفان مسلمان آراى آيت اللّه محمدتقى مصباح متكى بر منابع اسلامى و حكمت متعاليه، و از ميان روان شناسان انسان گرا آراى آبراهام هارولد مزلو متكى بر فلسفه رمانتيك، فلسفه اگزيستانسياليسم و ديدگاه تجربه گرايى را مدنظر قرار داده است. اين پژوهش در نتيجه گيرى، متوجه اشتراكات محدود و ظاهرى و اختلافات بسيار و ريشه اى اين دو متفكر درباره اين مسائل اساسى شده است؛ به گونه اى كه اختلافات يادشده موجب گرديده تا ايشان در مقام توصيف پديده هاى انسانى، تبيين روابط ميان آنها، تعيين موضوعات و مسائل تحقيق، و انتخاب ابزار و منابع شناخت، به گونه متفاوت بينديشند، و در مقام دستور و تعيين هنجارهاى رفتارى نيز در ارزش گذارى، سياست گذارى، و توصيه نسبت به رفتارها و مسائل انسانى، داورى هايى متعارض داشته باشند.

 

كليدواژه ها: آيت اللّه مصباح، آبراهام مزلو، روان شناسى، علم النفس فلسفى، علوم انسانى، انسان شناسى، اسلام، فطريات، طبيعيات.


 

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
133

تأثير آموزه توحيد در اصول راهبردى علوم انسانى دستورى از منظر علامه طباطبائى

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى بهار 1395

سيدمحمد معلمى / دانشجوى دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                  s.mohamad.moalemi@gmail.com

على مصباح / دانشيار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                  a-mesbah@qabas.net

دريافت: 29/9/93               پذيرش: 15/6/94

 

چكيده

مبانى و پيش فرض هاى علوم انسانى از تأثير بسزايى در علوم انسانى برخوردارند و در اين ميان مبانى دينى، و از جمله عقايد دينى، در اسلامى سازى علوم انسانى بسيار مؤثرند. در اين مقاله به تأثير آموزه توحيد بر اصول راهبردى علوم انسانى دستورى از منظر علامه طباطبائى پرداخته ايم. براين اساس، ابتدا مراد خويش را از كليدواژگان مقاله توضيح داده ايم و پس از آن، تأثيرگذارى آموزه توحيد را در مبانى علوم انسانى به طور اجمال و در اصول توصيه گر علوم انسانى دستورى به طور تفصيلى پيگيرى كرده ايم.

 

كليدواژه ها: خدامحورى، علوم انسانى دستورى، علامه طباطبائى، اسلامى سازى علوم انسانى، اصول توصيه گر، فطرت، هدايت.

 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه