علامه طباطبائي

بررسي و نقد نفس‌الامر از نگاه علامه طباطبائي

سال بيستم، شماره چهارم، پياپي 80، تابستان 1402، ص 39ـ50
 

نوع مقاله: پژوهشي
* سينا علوي‌تبار/ استادیار گروه حكمت و مطالعات اديان جامعۀ المصطفی العالمیه     alavitabar@mailfa.com 
حبيب‌الله دانش شهرکي/ دانشيار گروه كلام و فلسفه اسلامي دانشگاه قم     daneshshahraki@qom.ac.ir

شماره صفحه: 
39

نقش آموزه‌هاي ارزشي در علوم انساني از منظر علامه طباطبائي

سال نوزدهم، شماره چهارم، پياپي 76، تابستان 1401، ص 77ـ96

نوع مقاله: پژوهشي
علي مصباح / دانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    a-mesbah@qabas.net
مصطفي كريمي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    karimi@qabas.net
* عباس گرائي / دکتري حکمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    abbasgeraei@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
76
شماره صفحه: 
77

بررسي مباني خداشناختي هرمنوتيك قرآني در انديشة علامه طباطبائي

سال شانزدهم، شماره سوم، پياپي63، بهار 1398

سوسن نريماني / دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان    s.narimani@ikiau.ac.ir
مرتضي براتي / استاديار فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان    mortezabarati@chmail.ir
ابراهيم باغشني / سطح چهار حوزه علميه قم    ebrahim.baghshani@gmail.com
دريافت: 27/09/97                  پذيرش: 20/02/98
چکيده
هرمنوتیک به‌مثابه دانشی که به فرایند فهم یک اثر می‌پردازد، دارای سه مکتب مهم است: 1. هرمنوتیک کلاسیک، 2. هرمنوتیک فلسفی، 3. هرمنوتیک مدرن. در این میان، هرمنوتیک قرآنی به‌مثابه دانشی که به واکاوی فرایند فهم قرآن کریم می‌پردازد، از یک سلسله مبانی خداشناختی، انسان‌شناختی و قرآن‌شناختی برخوردار است و اصول آن با مبانی هرمنوتیک فلسفی تقابل آشکار دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به واکاوی مبانی خداشناختی هرمنوتیک قرآنی در اندیشه علامه طباطبائی می‌پردازد. از رهگذر این جستار، مشخص می‌شود که سه آموزه «حکمت الهی»، «علم الهی» و «تکلم الهی»، مبانی خداشناسانه هرمنوتیک قرآنی را تشکیل داده، هرکدام آنها بیانگر اصولی از مبانی هرمنوتیک قرآنی بوده و تأثیر مستقیمی در فرایند فهم قرآن کریم دارند.
کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک، تفسیر، هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک قرآنی، علامه طباطبائی.


سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
63
شماره صفحه: 
129

مباني تصور ذات الهي از ديدگاه علامه طباطبائي

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، بهار 1397

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
59
شماره صفحه: 
79

تأملاتي بر ديدگاه علامه طباطبائي و آيت‌الله جوادي آملي در باب وحدت شخصي وجود

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، زمستان 1396

عباس نیکزاد / دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بابل                                        Nikzad37@yahoo.com

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
23

نوع و گستره نقش وجود در حمل‌هاي ماهوي از منظر علامه طباطبائي

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، زمستان 1396

سيداحمد حسيني سنگچال / كارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تربيت مدرس                  Hosseini.sangchal.ahmad@gmail.com

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه