گادامر

تأملي بر همسان‌انگاري اجتهاد فقهي و هرمنوتيک فلسفي

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 75ـ84

نوع مقاله: پژوهشي
* سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا / استاديار گروه فلسفه دانشكده شهيد محلاتي    s.hosseini113@yahoo.com
هادي خشنودي / استاديار گروه فقه و مباني حقوق دانشكده شهيد محلاتي    h.khoshnodi@gmail.com 
زینب درویشی / هيئت علمي گروه معارف، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران    zb_darvishi@yahoo.com 

سال انتشار: 
1400
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
75

مقایسه مؤلفه‌های هرمنوتیك فلسفی گادامر و مؤلفه‌های روش فهم در اصول فقه

سال نوزدهم، شماره دوم، پياپي 74، زمستان 1400، ص 43ـ58

نوع مقاله: پژوهشی

سال انتشار: 
1400
دوره: 
19
شماره مجله: 
74
شماره صفحه: 
43

روش شناسى نفى روش در هرمنوتيك فلسفى گادامر

 سال يازدهم، شماره دوم، زمستان 1392، 107ـ128

محمدحسين مختارى*
مهدى سرلك**

چكيده

هرمنوتيك فلسفى يكى از مهم ترين رويكردهاى هرمنوتيكى است كه مارتين هايدگر آن را پايه ريزى و تبيين كرد و هانس جورج گادامر آن را تدوين كرد و توسعه بخشيد. گادامر كه شاگرد خصوصى هايدگر بود، در معروف ترين اثرش در هرمنوتيك به نام حقيقت و روش به تحليل و نقدى گسترده و پرمحتوا از انديشه هرمنوتيك روشى پرداخت. هرمنوتيك روشى، بر ارائه اصول و قواعد و روش شناسى تفسير صحيح متون همت مى گمارد؛ اما گادامر بنيان هرمنوتيكى خود را بر نفى روش و پديدارشناسى فهم وجودى استوار مى سازد و با اتكا بر اصول هرمنوتيكى خود، الگوى مفاهمه ديالكتيكى را ارائه مى دهد.
     اين نوشتار، كيفيت ابتناى فلسفه هرمنوتيكى گادامر بر نفى روش را توصيف و تحليل مى كند تا از اين رهگذر بتواند علاوه بر تبيين «مفاهمه ديالكتيكى مبتنى بر پرسش و پاسخ» به منزله روش بديل گادامر در نفى روش، فرصتى براى بررسى اين روش در اختيار قرار دهد و روشن خواهد شد كه الگوى وى، داراى مشكلات پرشمارى از قبيل ابهام، دور و تسلسل است.

كليدواژه‌ها: هرمنوتيك، هرمنوتيك فلسفى، گادامر، روش، روش شناسى.
 


*   استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏‌سره.                                                  mokhtarimh14@yahoo.co.uk
**   سطح سه حوزه علميه قم.                                                                                                      Sarlack12@yahoo.com
دريافت: 23/7/91               پذيرش: 16/5/92

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
42
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه