خلأ

مکان در فیزیک و متافیزیک ارسطو و ابن‌سینا

سال بيستم، شماره اول، پياپي 77، پاييز 1401، ص 77ـ94

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
77

«امتداد» از ديدگاه لايب‏نيتس

سال هفتم، شماره سوم، بهار 1389، 105ـ132

اميرحسين بانكى‏پور فرد1

چكيده

مقاله حاضر با پرداختن به مراحل شكل‏گيرى افكار لايب‏نيتس در مورد امتداد و مكان، و ارتباط آن‏دو با هم، نشان مى‏دهد كه لايب‏نيتس چگونه با نفى جوهريت امتداد، نيرو را اصل اشيا و امتداد مى‏داند. ضمن آنكه بر اين اساس، او از ثنويت دكارتى و كانتى خارج مى‏شود و اصل اشيا را روحانى مى‏داند. لايب‏نيتس امتداد، مادّه، و مكان را سطح پديدارى، و واقعيتى اشتقاقى مى‏انگارد؛ در نتيجه، از اينكه جهان را از هر دو سو ـ درون و برون ـ نامتناهى بداند ابايى ندارد، بنابراين اتّم و خلأ را منكر مى‏شود و اصل اشيا را نقاطى متافيزيكى مى‏شمارد كه «مناد» نام دارند، داراى حيات و ادراك‏اند، و به اطرافْ احاطه برونى دارند. وى بدين ترتيب، اتّصال را توضيح مى‏دهد.

كليدواژه‏ها: امتداد، اتّصال، مكان، نيرو، نامتناهى، لايب‏نيتس، مناد، اتم، خلأ، مادّه.

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
105
محتوای تغذیه