فلسفه علم

عليّت ارسطويى يا تبيين ارسطويى

سال يازدهم، شماره اول، پاييز 1392، 85ـ104

مريم سالم1

چكيده

فلاسفه علم در عصر حاضر معتقدند كلمه علت (cause) كه در ترجمه هاى آثار ارسطو وجود دارد اشتباه است و هيچ گاه منظور ارسطو از معادل يونانى اين كلمه (aitia, aition)، آن چيزى نبوده كه فلاسفه اسلامى و بعد، فلاسفه مدرسى مى فهميدند و واژه علت يا  causeرا به جاى آن برگزيده اند. به اعتقاد آنها ارسطو تنها به فكر تبيين چگونگى پيدايش پديده هاى عالم بوده و كارى به علل فراطبيعى پيدايش اين پديده ها نداشته است؛ ازاين رو علت نزد او چيزى جز تبيين نبوده است و علل چهارگانه، تبيين هاى چهارگانه اى هستند كه ارسطو از آنها استفاده مى كند تا پيدايش، حركت و دگرگونى را تبيين كند. اين دسته از فلاسفه با تغيير اصطلاح علت به تبيين درصدد اصلاح سوءفهم هاى حاصل از انديشه ارسطو هستند. با بررسى آثار ارسطو و نيز نواقصى كه در نظريه تبيين وجود دارد به خوبى مى توان نادرستى سخن فلاسفه علم را ثابت كرد و نشان داد كه ارسطو نه تنها به تحليل چگونگى پيدايش نظر داشته است، چرايى پيدايش نيز برايش بسيار مهم بوده است.

كليدواژه ها: علت، عليّت، تبيين، ارسطو، فلسفه علم.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
85

چالشهاى جامعه‌شناختى فراروى معرفت علمى و راهحلهاى ارائه شده / ابراهيم اخلاصى ـ ابوالقاسم فاتحى

سال ششم، شماره چهارم، تابستان 1388، 173ـ 224

چالش‌هاى جامعه‌شناختى فراروى معرفت علمى و راه‌حل‌هاى ارائه شده

ابراهيم اخلاصى

ابوالقاسم فاتحى

چكيده

مقاله حاضر ضمن تبيين مبانى معرفتشناختى «دانش تجربى»، به بررسى چالشهاى معرفتى پيشروى «فلسفه پوزيتيويستى علم» پرداخته است. استقبال چشمگير از نظريه تامس كوهن در زمينه «پارادايمهاى علمى» و به دنبال آن، پذيرش تأثير عوامل اجتماعى در محتوا و جهتگيرى معرفت علمى از سوى جامعهشناسان معرفتى، چالشهاى مذكور را ذيل عناوين جديدى مانند مطالعات فرهنگى، اجتماعى و فمينيستى علم برجسته كرده است. يافتههاى اين مقاله نشان مىدهد كه نسل جديد فيلسوفان علم مىكوشند با ارائه الگوهاى متقاطع از ابعاد اجتماعى معرفت علمى، فلسفه معاصر علم را به گونهاى ارتقا بخشند كه علاوه بر توجه به تأثيرات اجتماعى فناورى، كه مورد تأييد جامعهشناسان علم است، تدابير نظرى لازم را در جمع بين اعتبار معرفتى گزارههاى علمى و ملاحظه زمينههاى سياسى، اخلاقى و فرهنگى آن فراهم سازد.

كليدواژهها: فلسفه علم، معرفتشناسى، پوزيتيويسم، جامعهشناسى علم، تامس كوهن.

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
173
محتوای تغذیه