اهداف و چشم‌انداز

اهداف و چشم‌انداز

امروزه مجلات تخصصى در حوزه ها و رشته هاى مختلف علمى آينه تأملات، انديشه ورزى ها، نوآورى ها و
پژوهش هاى روزآمد اصحاب دانش و پژوهش است. مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره، به عنوان يكى از مراكز فعال در حوزه مناسبات دين با علوم فلسفى و علوم انسانى ـ اجتماعى، انتشار مجله اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى را متناسب با اهداف خود مى يابد و از اين رهگذر، تلاش فكرى در نظريه پردازى، نشاط فعاليت هاى عقلانى، تضارب انديشه ها، و نقد عالمانه افكار صاحب نظران را دنبال مى كند. اين اساس نامه طرح كلى اين فعاليت علمى، چارچوب حركت و راهنماى عمل اين مجله خواهد بود.

 

اهداف

1. ايجاد زمينه مناسب براى انجام پژوهش هاى تخصصى روزآمد در زمينه علوم فلسفى و كمك به گسترش آنها؛

2. انعكاس يافته هاى علمى صاحب نظران، استادان و پژوهشگران؛

3. پاسخ‌گويى به نيازهاى تخصصى فكرى و فلسفى؛

4. ايجاد فضايى مناسب براى تضارب آراء در موضوعات و مسايل اساسى و چالش برانگيز؛

5. نقد و ارزيابى مستمر ديدگاه ها، نظريه ها و آراى ارائه شده در موضوعات و مسايل مربوط؛

6. رفع نارسايى ها و كاستى هاى موجود در باب پژوهش هاى فلسفى؛

7. كمك به رشد و شكوفايى پژوهش هاى عالمانه در مناسبات ميان دين و فلسفه هاى مضاف؛

8. معرفى آثار و پژوهش هاى مهم و نوين در حوزه مطالعات فلسفى؛

9. اطلاع رسانى درباره نشريات، كتاب ها، سايت ها و همايش هاى علمى ـ پژوهشى فلسفى.