كثرت گرايي

بررسى مبانى فلسفى كثرت‏‌گرايى در گفتمان سنت‏‌گرايى با تأكيد بر انديشه‌‏هاى سيدحسين نصر

سال دهم، شماره چهارم، تابستان 1392، 163ـ187

يحيى نورمحمدى نجف آبادى1

محمد جعفرى2

چكيده

كثرت گرايى موردنظر سنت گرايان را مى توان با رويكرد فلسفى نيز نقد و بررسى كرد؛ چراكه سنت گرايان در تبيين نظريه كثرت گرايى خود، از برخى مبانى فلسفى نيز بهره برده اند. برخى از اين مبانى عبارت اند از: تشكيك وجود، پذيرش عالم كلى و مثال، تمايز ميان ساحت ظاهرى و ساحت باطنى دين، تقسيم عقل به كلى شهودى و جزئى استدلالگر، تقسيم واقعيت به واقعيت مطلق و واقعيت نسبى، جواز كثرت تفاسير حقِ متعارض از يك واقعيتِ واحد، تعميم حق از جزء به كل و برخى ديدگاه هاى ويژه درباره انسان و نقش او در مراتب هستى.

     در اين نوشتار، به نقد و بررسى مبانى اى پرداخته ايم كه سنت گرايان، نظريه كثرت گرايى خود را بر پايه آنها استوار كرده اند. اين مبانى در سه حوزه هستى شناسى، معرفت شناسى و انسان شناسى جمع بندى شده اند. در اين مقاله به نقد مبانى مزبور پرداخته، سعى مى كنيم جهات ابهام و اشكال آنها را مشخص سازيم.

كليدواژه ها: سنت، دين، كثرت گرايى، سنت گرايى، وحى، تشكيك وجود، عالم مثال، سيدحسين نصر.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
40
شماره صفحه: 
163

نگاهي به مباني فلسفه سياسي رالز / جمعه خان افضلي

نگاهي بهمباني فلسفه سياسي رالز

جمعه خان افضلي

چكيده

در اين نوشتار، ابتدا مباني و زيرساخت هاي انديشه سياسي رالز با توجه به كلمات خود وي، با رعايت انصاف و بي طرفي شناسايي و ارائه شده سپس اين مباني و زيرساخت ها از زاويه هاي گوناگون مورد نقّادي قرار گرفته است. نويسنده در بخش تقرير مباني نظريه رالز و نيز در بخش نقّادي اين مباني، از كلمات شارحان و مفسّران كلام رالز بهره گرفته است. البته، آشنايان با انديشه سياسي رالز به خوبي مي دانند كه تبيين مباني انديشه سياسي وي، همانند تبيين اصل انديشه او، كاري بس دشوار است و به راحتي نمي توان بر مشكلات فايق آمد و تبييني مقبول همگان در اين زمينه ارائه كرد؛ به ويژه مسايلي از اين دست كه كم تر در كانون توجه بوده و يا اصلا مورد توجه نبوده است. با اين وصف، نوشتار حاضر مي تواند دست كم پيش درآمدي بر اين قبيل مباحث باشد.

كليدواژه ها: انسان گرايي، سكولاريزم، انسان شناسي وظيفه گرا، كثرت گرايي، نسبيت گرايي معرفت شناختي، موازنه تأمّلي، ليبراليسم وظيفه گرا، ليبراليسم سياسي، رالز، فلسفه سياسي.

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
14
شماره صفحه: 
29
محتوای تغذیه