سوفسطائيان

شكّاكيت و نسبيت‌گرايي / محمّد حسين‌زاده

شكّاكيت و نسبيت‌‌گرايي

محمّد حسين‌‌زاده

چكيده

شكاكيت و نسبيت‌گرايي در مغرب زمين فراز و نشيب‌هاي بسياري داشته است. نگاهي گذرا به پيشينة آن حاكي از تحقق‌دوره‌ها و جريان‌هاي گوناگوني است كه نتايج و پيامدهاي خطيري به دنبال داشته است. دست كم مي‌توان نُه دوره يا جريان سرنوشت‌ساز را شناسايي كرد. در اين نبشتار، پس از بيان ويژگي‌هاي هر دوره، دعاوي و قرائت‌هاي گوناگون شكّاكيت و نسبيت‌گرايي، به بررسي اجمالي آن‌ها پرداخته شده است.

در نقد اين جريان بايد گفت: شكّاكيت و نسبيت‌گرايي فراگير، ادعايي نامعقول و غيرعقلاني است. كمتر خردمندي را مي‌توان يافت كه چنين ادعاهايي را مطرح كند. بر اساس رويكرد قدما در معرفت‌شناسي، كه متفكران مسلمان آن را تكميل كرده و علم حضوري را نيز بر آن افزوده‌اند، انسان في‌الجمله ـ معرفت يقيني دارد و اين معرفت او خطاناپذير، غيرقابل زوال و ترديدناپذير است. بدين‌سان، با اين شيوه مي‌توان پاسخ‌هاي بسياري ارائه كرد. علي‌رغم وضوح بطلان شكّاكيت و نسبيت‌گرايي فراگير، برخي از قرائت‌هاي آن‌ها پيچيده است و به تأمل بيشتري نياز دارد كه عبارتند از :

1. ترديد در معرفت به جهان محسوس؛ 2. تمايز ميان پديدار و پديده. در اينجا ادعاي دوم را، كه مستلزم گونه‌اي نسبيت‌انگاري در فهم انسان است، ارزيابي كرده‌ايم.

كليد واژه‌ها

سوفسطائيان، پورنيسم، شكّاكيت‌ ايمان‌گروانه، نسبيت‌گرايي‌ فراگير، نسبيت‌گرايي به لحاظ‌ واقع، نسبيت‌گرايي به لحاظ فهم.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه