مكاتب فلسفي

ميزگرد فلسفه‌شناسي(5)/ عوامل و زمينه‌هاي مخالفت با فلسفه در جهان اسلام/ با حضور آيت ‌الله محمدتقي مصباح يزدي، استاد حسن ممدوحي، و استاد غلامرضا فيّاضي

ميزگرد فلسفه‌‌شناسي (5)

عوامل و زمينه‌هاي مخالفت با فلسفه در جهان اسلام

با حضور آيت الله محمدتقي مصباح يزدي، استاد حسن ممدوحي،
و استاد غلامرضا فيّاضي

چكيده

اين گفت‌‌وگو به مجموعه علل و عوامل مخالفت با فلسفه در جهان اسلام مي‌‌پردازد. هرچند مي‌‌توان انگيزة بسياري از مخالفت‌ها با فلسفه را حسن نيّت برخي افراد دانست، اما نبايد از سوء نيّت برخي مخالفان و دشمنان چشم‌‌پوشي كرد. مجموعة مخالفت‌‌ها با فلسفه به عنوان يك پديدة اجتماعي، نيازمند تبيين است. در مجموع، دليل و انگيزة مخالفت با فلسفه در عالم اسلام، دفاع از اسلام و حفظ كيان آن بوده است. امّا اين دليل برخاسته از مجموعه عللي بوده كه عدم تبيين درست مباحث فلسفي، سطحي‌‌نگري مخاطبان فلسفه، اختلاف بين مكاتب فلسفي، مغايرت برخي مطالب فلسفي با ظواهر آيات و روايات و يا باورها و ارزش‌‌هاي اسلامي، ترجمة ناصحيح و يا عدم تبيين درست مباحث فلسفي و انتقال نادرست مباحث فلسفي به ساير فرهنگ‌‌ها از جمله عواملي هستند كه دست به دست هم داده و مجموعة مخالفت‌‌ها با فلسفه را به وجود آورده‌اند.

كليد واژه‌‌ها:

تبيين علّي، فلاسفة يونان، مكاتب فلسفي، ظواهر آيات و روايات، مخالفت با فلسفه، فلسفه اسلامي.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه