معنادارى

تحليلى فلسفى از ماهيت شادى و بررسى انتقادى ارتباط آن با هدفمندى و معنادارى زندگى

سال يازدهم، شماره چهارم ـ تابستان 1393

محمدحسن يعقوبيان[1]

چكيده

بحث شادى كه از مباحث فلسفى يونان آغاز شده بود، در فلسفه اسلامى دنبال شد. ماهيت شادى تركيبى از ابعاد شناختى و تجربه احساسى دانسته مى شد كه با تعاريف امروزين در روان شناسىِ شادى تطبيق پذير است. توجه به دو سطح شادى هيجانى و شادى معنوى با دو اصطلاح فرح و بهجت در مباحث ابن سينا و پيوند شادى و معنويت، از دستاوردهاى معرفتى فلسفه اسلامى است. در مباحث روان شناسى مثبت نگر و فرقه هايى چون لامائيزم، ارتباط شادى با هدفمندى و معنادارى زندگى چنان تنگاتنگ شده است كه شادى به منزله هدف زندگى همه انسان ها و مؤلفه اصلى معنادارى معرفى مى شود؛ اما در تحليلى عميق تر روشن مى شود كه شادى معلول هدفمندى و نه علت آن است و زمانى مى تواند در معنادارى زندگى دخيل شود كه با معنويت و اهداف كمالى برتر پيوند يابد و به منزله نتيجه و ميوه اين پيوند كانون توجه قرار گيرد. مباحث رويكرد هدف ساز شادى، تنها فرماليزمى از شادى ارائه كرده و بعد غايت شناختى آن را بدون توجه به ساحت ارزش شناختى كانون توجه قرار داده است.

 

كليدواژه ها: شادى، فلسفه، معنادارى، هدفمندى.
[1] استاديار دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان. mohammadyaghoobian@yahoo.com

دريافت: 9/9/92               پذيرش: 15/2/93

 

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
97

ويتگنشتاين: خداباور يا ملحد؟ / سيداكبر حسينى قلعه‌بهمن

سال ششم، شماره چهارم، تابستان 1388، 225ـ 258

ويتگنشتاين: خداباور يا ملحد؟

سيداكبر حسينى قلعه‌بهمن

چكيده

ويتگنشتاين يكى از چهرههاى علمى قرن بيستم است كه نگرشهاى او به طور معمول و مشخص، بازتابهاى گوناگون و گستردهاى در ميان انديشمندان ديگر داشته است. ديدگاه ويتگنشتاين درباره خدا، و واقعگرايى يا غيرواقعگرايى اين فيلسوف نيز از قاعده يادشده مستثنا نبوده و حتى مبناى نظرى بسيارى از انديشمندان قرار گرفته است.

در نوشتار حاضر، مىكوشيم تا به تبيين نگاه ويتگنشتاين در اينباره بپردازيم و بگوييم كه بر اساس رساله منطقى و فلسفى، به نظر مىرسد كه وى براى ماوراى عالم طبيعت، حقيقتى قائل نبوده؛ زيرا بر آن بوده است كه زبان بدان عالم راه ندارد. بدينترتيب، ويتگنشتاين را مىتوان ملحدى نسبت به ماورا تلقّى كرد، نه غيرواقعگرا. امّا از عبارتهاى ويتگنشتاين در پژوهشهاى فلسفىاش (با اين مضمون كه: «الهيات از بازى زبانى منحصر به فردى برخوردار است»)، تاحدودى چنين برمىآيد كه او در عرصه هستىشناسى امر الوهى، واقعگرا مىباشد و براى خدا، امر الوهى، و اعتقادات دينى، وجههاى مستقل از اذهان قائل است.

كليدواژهها: واقعگرايى دينى، غيرواقعگرايى دينى، نظريه تصويرى معنا، بازىهاى زبانى، متعالى، معنادارى، ويتگنشتاين.

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
225
محتوای تغذیه