علت

تحليل و نقد نظرية وجود رابط معلول در حکمت صدرایي

      سال بيستم، شماره چهارم، پياپي 80، تابستان 1402، ص 7ـ22
 

نوع مقاله: پژوهشي

* سيد‌محمد‌جواد ميرجعفري/ دکتراي حکمت متعاليه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     javadmirjafari2@gmail.com

شماره صفحه: 
7

عدم ضرورت علت غائی در پیدایش ممکنات؛ با تأکید بر دیدگاه استاد فیاضی

سال نوزدهم، شماره اول، پياپي 73، پاييز 1400، ص 65ـ78

نوع مقاله: پژوهشي

سيدعلی فياض / دانش‌پژوه دکتری فلسفه اسلامي مجتمع عالي امام خميني (قدس‌سره)    s.alifaiaz@gmail.com
* سيداحمد غفاری قره‌باغ / استاديار مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران    ghaffari@irip.ac.ir
دريافت: 99/11/6                  پذيرش: 1400/7/1

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
73
شماره صفحه: 
65

ضرورت علّى و معلولى از ديدگاه استاد فياضى

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى تابستان 1394

سيدمحمدجواد ميرجعفرى مياندهى/ دانشجوى دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى قدس سره

jmj1ir@yahoo.com

يارعلى كرد فيروزجائى / دانشيار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام

firouzjaei@bou.ac.ir

دريافت: 11/9/93               پذيرش: 29/3/94

چكيده

ضرورت علّى و معلولى از فروع مهم اصل عليت است و معناى آن به طوركلى عبارت است از ضرورى شدنِ وجود معلول هنگام وجود علت تامه اش (ضرورت بالقياس) و از ناحيه آن (ضرورت بالغير). اين ضرورت كه با عنوان جبر فلسفى نيز از آن ياد مى شود كاملاً مورد تأييد و تثبيت فلاسفه است و برخى متكلمان به ويژه اشاعره كاملاً آن را منكرند. اصوليين نيز چنين ضرورتى را تنها در علل غيرمختار مى پذيرند؛ اما استاد فياضى ضرورت سابقِ بالغير به تفسير مشهور را در همه علل، چه مختار و چه غيرمختار مردود مى داند، ولى معتقد است كه اين نوع ضرورت با تفسيرى ديگر در هر دو مورد صادق است. ضرورت بالقياس نيز از ديدگاه ايشان تنها در علل غيرمختار پذيرفتنى است. ديدگاه استاد فياضى در نفى ضرورت در برخى صورِ آن، گرچه هم نوا با آراى اهل كلام و اصوليون است، تفاوت هايى اساسى و مهم با آنها دارد كه در اين تحقيق به تفصيل به اين تمايزها پرداخته ايم.

 

كليدواژه ها: علت، معلول، ضرورت، اختيار، استاد فياضى.


سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
33

عليّت ارسطويى يا تبيين ارسطويى

سال يازدهم، شماره اول، پاييز 1392، 85ـ104

مريم سالم1

چكيده

فلاسفه علم در عصر حاضر معتقدند كلمه علت (cause) كه در ترجمه هاى آثار ارسطو وجود دارد اشتباه است و هيچ گاه منظور ارسطو از معادل يونانى اين كلمه (aitia, aition)، آن چيزى نبوده كه فلاسفه اسلامى و بعد، فلاسفه مدرسى مى فهميدند و واژه علت يا  causeرا به جاى آن برگزيده اند. به اعتقاد آنها ارسطو تنها به فكر تبيين چگونگى پيدايش پديده هاى عالم بوده و كارى به علل فراطبيعى پيدايش اين پديده ها نداشته است؛ ازاين رو علت نزد او چيزى جز تبيين نبوده است و علل چهارگانه، تبيين هاى چهارگانه اى هستند كه ارسطو از آنها استفاده مى كند تا پيدايش، حركت و دگرگونى را تبيين كند. اين دسته از فلاسفه با تغيير اصطلاح علت به تبيين درصدد اصلاح سوءفهم هاى حاصل از انديشه ارسطو هستند. با بررسى آثار ارسطو و نيز نواقصى كه در نظريه تبيين وجود دارد به خوبى مى توان نادرستى سخن فلاسفه علم را ثابت كرد و نشان داد كه ارسطو نه تنها به تحليل چگونگى پيدايش نظر داشته است، چرايى پيدايش نيز برايش بسيار مهم بوده است.

كليدواژه ها: علت، عليّت، تبيين، ارسطو، فلسفه علم.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه