قضا

نقد و بررسی مراتب علم الهی از نظر صدرالمتألهين

سال نوزدهم، شماره دوم، پياپي 74، زمستان 1400، ص 91ـ104

نوع مقاله: پژوهشي

* جمال سروش / استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ملایر     jsorush@yahoo.com
احسان تركاشوند / استادیار گروه معارف دانشگاه ملایر    torkashvand110@yahoo.com
دريافت: 1400/5/15                   پذيرش: 1400/10/30

سال انتشار: 
1400
دوره: 
19
شماره مجله: 
74
شماره صفحه: 
91

ارزيابي تفسير قضا و قدر در نظام فلسفي صدرالمتألهين

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
60
شماره صفحه: 
87

اختيار انسان از منظر قرآن و فيلسوفان

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى پاييز 1393

 

جعفر انوارى[1]

چكيده

موضوع جبر و اختيار انسان يكى از مهم ترين موضوعات در قلمرو تفسير و فلسفه به شمار مى رود كه در گذر تاريخ، همچنان مورد پژوهش انديشمندان بوده است. برخى از آنان انسان را موجودى مجبور پنداشته اند، ولى جمهور آنان بر ديدگاه اختيار انسان پافشارى دارند. آيات قرآن نيز به دو دسته تقسيم مى پذيرند: دسته اى جبرنمايند و دسته اى ديگر به گونه اى روشن اختيار را ثابت مى كنند. فيلسوفان براى اثبات ديدگاه اختيار، از ادله عدالت و حكمت الهى بهره گرفته اند. در اين ميان ديدگاه اختيار با چالش هايى روبه رو شده كه بارزترين آنها مسائل مربوط به قضا و قدر و علم پيشين الهى به افعال اختيارى انسان است كه برخى در برابر آنها با اظهار عجز از پاسخ و پذيرش ايراد، ديدگاه جبر را برگزيده اند. از سوى ديگر در گفتار مفسران و فيلسوفان پرشمارى نيز اين موضوعات به گونه اى صحيح تبيين يافته و سخن مخالفان در بوته نقد نهاده شده است. بدين ترتيب پايه هاى ديدگاه اختيار انسان استوار مانده و هرگونه غبار ايراد و اشكال از چهره اين ديدگاه برطرف شده است.

 

كليدواژه ها: انسان، جبر، اختيار، قضا، قدر، علم پيشين الهى، قرآن، فيلسوفان.[1] استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. anvari@qabas.net

دريافت: 11/9/92 پذيرش: 29/5/93

 

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
143
محتوای تغذیه