الهام

وحي و تجربه ديني

وحي و تجربه ديني

ابوالفضل ساجدي

چكيده

يكي از مسائل مطرح در حوزه دين‌‌پژوهي نوين، ماهيت وحي و تجربه ديني است. موضوع، بررسي اين مسئله است كه آيا مي‌‌توان وحي قرآني را تجربه ديني پيامبر تلقّي كرد؟ اين نوشتار در پي آشكار ساختن نسبت ميان اين دو مي‌‌باشد. براي رسيدن به اين مقصود، لازم است ابتدا چيستي وحي و تجربه ديني در انديشه مسيحي به بحث گذاشته شود. بدين منظور، ديدگاه‌‌هاي دوگانه درباره وحي و ديدگاه‌‌هاي سه‌‌گانه ماهيت تجربه ديني و ديدگاه صحيح بررسي گرديده‌‌اند، سپس به بيان چيستي وحي قرآني پرداخته شده است. در اين ميان، كاربردهاي متعدد وحي در قرآن و سپس مراد از وحياني بودن آموزه‌‌هاي آن بررسي شده‌‌اند. در فرجام مقاله، ملاحظاتي درباره نوع پيوند وحي قرآني با تجربه ديني ذكر گرديده است.

كليد واژه‌‌ها

فلسفه دين، وحي، تجربه ديني، الهام، تجربه، قرآن، كتاب مقدّس

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
132
محتوای تغذیه