قرارداد اجتماعي

نظريه ليبراليستي «عدالت چون انصاف» جان رالز و نقد آن

سال بيستم، شماره چهارم، پياپي 80، تابستان 1402، ص 87ـ100
 

نوع مقاله: پژوهشي
حميد شهرياري/ استاديار گروه فلسفه تطبيقي پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني (سازمان سمت)     shahriari@samt.ac.ir
دريافت: 15/11/1401       پذيرش: 17/03/1402
چکيده

شماره صفحه: 
87

فلسفه سياسي تلفيقي

فلسفه سياسي تلفيقي

مزايا و كاستي‌ها

جمعه‌خان افضلي1

چكيده

رالز نظريه سياسي خود را، كه در اين نوشتار از آن به عنوان «فلسفه سياسي تلفيقي» ياد شده است، عمدتا در دو كتاب مهمش، نظريه‌اي در باب عدالت و ليبراليسم سياسي تبيين كرده است. گرچه وي اصل نظريه خود را در مقاله «عدالت چون انصاف» بيان كرد و بعدها آن را در نظريه‌اي در باب عدالت توسعه داد، اما توجيهات و دلايل آن را به صورت پراكنده بيان كرده است. برخي از اين توجيهات را مي‌توان در كتاب نخست و برخي ديگر را نيز در كتاب دوم او پيدا كرد. در اين مقاله، پس از بيان اصل ديدگاه رالز، توجيهات او براي اصول عدالت از هر دو كتاب ذكر و سپس نقّادي گرديده است.

كليدواژه‌ها: اصل «آزادي برابر»، اصل «تمايز»، اصل «دفع ضرر»، پايداري، عقلانيت، اجماع هم‌پوششي، قرارداد اجتماعي، انسجام.

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
219
محتوای تغذیه