توجه

نگاهى به شبهات خطاناپذيرى علم حضورى و پاسخ آنها

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1394

محمد سربخشى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                              sarbakhshi50@yahoo.com

دريافت: 22/6/93               پذيرش: 11/2/94

چكيده

تقسيم علم به حضورى و حصولى از مهم ترين تقسيمات علم در معرفت شناسى اسلامى است. معرفت شناسان معتقدند علم حضورى به سبب آنكه مواجهه با خود معلوم است و واسطه اى در كارش نيست، ارزش معرفت شناختى مطلق دارد و راهيابى خطا در آن ممكن نيست. از طرفى شبهات بسيارى در اين باره مطرح شده است تا به نحوى خطاناپذيرى در اين نوع علم انكار گردد. مقاله حاضر با تكيه بر نفى واسطه از علم حضورى و تأكيد بر خطاناپذيرى آن به رفع شبهات مطرح شده مى پردازد.

 

كليدواژه ها: علم حضورى، خطاناپذيرى، عينيت علم و معلوم، تشكيك پذيرى، توجه، غفلت.

 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
75

حكايت ذاتى در بوته نقد

سال هشتم، شماره اول، پاييز 1389، 83ـ106

مهدى برهان مهريزى*

مجتبى مصباح**

چكيده

معرفت‏شناسان مسلمان سه ديدگاه درباره «حكايت» مطرح كرده‏اند. ديدگاه مشهور اين است كه «حكايت» ذاتى باب برهان براى صور ذهنى است و اين صور بالفعل ماوراى خود را نشان مى‏دهند. استاد فيّاضى «حكايت» را ذاتى باب ايساغوجى براى علم حصولى مى‏داند و بر اين باور است كه حاكى «نفس فاعل شناسا» به شمار مى‏رود و صور ذهنى، وجودهاى ذهنى محكى مى‏باشند. استاد مصباح اعتقاد دارند كه «حكايت» انتقال ذهن به طور طبيعى از صور ذهنى به محكى است كه در برخى مراتب، حكايت صور ذهنى شأنى و بالقوّه است و تنها در مرتبه تصديق صادق است كه «حكايت» به فعليت مى‏رسد.

عمده اختلافى كه بين اين سه ديدگاه وجود دارد به نوع تحليل بازمى‏گردد. در اين نوشتار، با تحليلى كه از «حكايت» ارائه شده است، به نقد ديدگاه مشهور و استاد فيّاضى پرداخته، و از برخى نقدهاى بنايى، همچون غفلت از نقش توجه فاعل شناسا در فرايند حكايت، سخن گفته‏ايم.

 

كليدواژه‏ها: حكايت ذاتى، حكايت شأنى، تحليل عرفى، تحليل فلسفى، توجه، فاعل شناسا، مراتب علم.

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
29
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه