فلسفه دين

تقريرى نوين از برهان وجودى در فلسفه اسلامى

سال دوازدهم، شماره سوم

حسينعلى شيدان شيد / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه shidanshid@rihu.ac.ir

على شيروانى / دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه shirvani@rihu.ac.ir

دريافت: 13/2/93 پذيرش: 29/11/93

چكيده

برهان وجودى به آن دسته از براهين اثبات وجود خداوند مى گويند كه در آنها به نحوى كاملاً پيشين، با تمسك به صرف مفهوم و بدون استناد به هيچ امر عينى، وجود خداوند اثبات شود. اين نوع برهان را در مغرب زمين و الهيات مسيحى آنسلم قديس (1033 يا 1034ـ1109م) مطرح ساخت و از آن زمان تاكنون مخالفان و طرف دارانِ مهمى داشته است؛ اما در فلسفه و كلام اسلامى اين نوع برهان جايگاه برجسته اى نداشته است؛ هرچند در عبارات گذشتگان و از همه پيش تر فارابى مى توان نشانه هايى از توجه به آن را مشاهده كرد. در عين حال در نيم قرن اخير توجه به اين نوع برهان رو به فزونى نهاده است؛ گروهى آن را پذيرفته و گروهى آن را نفى كرده اند. در اين مقاله پس از بيان سير اجمالى تطور اين برهان در غرب، ديدگاه برخى از فيلسوفان مسلمان را درباره اين برهان مطرح ساخته ايم و سپس با بازسازى برهان صديقين علّامه طباطبائى، تقريرى جديد از برهان وجودى عرضه داشته ايم كه از نقدهاى وارد بر برهان وجودى آنسلم با روايت هاى گوناگونش مصون است.

كليدواژه ها: برهان وجودى، فلسفه دين، الهيات، علّامه طباطبائى، واجب الوجود.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
7

وحي و تجربه ديني

وحي و تجربه ديني

ابوالفضل ساجدي

چكيده

يكي از مسائل مطرح در حوزه دين‌‌پژوهي نوين، ماهيت وحي و تجربه ديني است. موضوع، بررسي اين مسئله است كه آيا مي‌‌توان وحي قرآني را تجربه ديني پيامبر تلقّي كرد؟ اين نوشتار در پي آشكار ساختن نسبت ميان اين دو مي‌‌باشد. براي رسيدن به اين مقصود، لازم است ابتدا چيستي وحي و تجربه ديني در انديشه مسيحي به بحث گذاشته شود. بدين منظور، ديدگاه‌‌هاي دوگانه درباره وحي و ديدگاه‌‌هاي سه‌‌گانه ماهيت تجربه ديني و ديدگاه صحيح بررسي گرديده‌‌اند، سپس به بيان چيستي وحي قرآني پرداخته شده است. در اين ميان، كاربردهاي متعدد وحي در قرآن و سپس مراد از وحياني بودن آموزه‌‌هاي آن بررسي شده‌‌اند. در فرجام مقاله، ملاحظاتي درباره نوع پيوند وحي قرآني با تجربه ديني ذكر گرديده است.

كليد واژه‌‌ها

فلسفه دين، وحي، تجربه ديني، الهام، تجربه، قرآن، كتاب مقدّس

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
132
محتوای تغذیه