تجربه دينى

تبيين فلسفى وقوع تجربه دينى از نظر ابن ‏سينا

سال هشتم، شماره سوم، بهار 1390، 71ـ102

على شيروانى*

چكيده

اين مقاله بر آن است كه با گزارش توصيفى ـ تحليلى سخنان ابن‏سينا، ديدگاه وى را درباره تجربه دينى از منظر فلسفى تبيين كند و از اين طريق، پاره‏اى از پرسش‏هاى مهم در بحث معرفت‏شناسى تجربه دينى و واقع‏نمايى اين تجربه‏ها را براساس آراى ابن‏سينا پاسخ گويد. متن اصلى مورد استناد در اين پژوهش كتاب الاشارات و التنبيهات ابن‏سيناست كه وى برخى از آراى خاصّ خود را تنها در آن بيان كرده است.

مهم‏ترين نكاتى كه در اين پژوهش از منظر ابن‏سينا مطرح شده، عبارت‏اند از: تبيين منشأ توهّمات خودساخته و بى‏پايه و نيز مشاهدات اصيل و واقع‏نما؛ بيان چرايى اصل و نحوه نيازمندى پاره‏اى از مشاهدات اصيل به تأويل و تعبير؛ تشريح فرايند وقوع اين رويدادها در حالت بيدارى و حالت خواب؛ توضيح نقش بيمارى، ترفندهاى ساختگى، تزكيه و تهذيب نفس و نيز قوّت و ضعف آن در حصول اين تجربه‏ها؛ بيان مراتب و انواع تشكيكى آنها و نشان دادن منشأ زمينه‏مند بودن برخى (و نه همه) تجربه‏هاى شبه‏حسّى.

كليدواژه‏ها: تجربه دينى، ابن‏سينا، الاشارات والتنبيهات، علم غيب، فلسفه دين، فلسفه عرفان.

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
31
شماره صفحه: 
71
محتوای تغذیه