انسان‌شناسي

درآمدي بر مباني انسان‌شناسي عدالت جنسيتي از منظر حکمت صدرايي، با تأکيد بر نقد مباني فمينيستي

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 57ـ74

نوع مقاله: پژوهشي

مهدي شجريان/ دکتري فلسفه اسلامي مرکز پژوهشی مبنا    m.shajarian110@gmail.com
دريافت: 14/02/1400                  پذيرش: 14/11/1400

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
57
شماره صفحه: 
57

زايشي ناخواسته؛ نقدي بر انسان‎شناسي نظرية معنويت و عقلانيت

سال شانزدهم، شماره چهارم، پياپي64، تابستان 1398

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
64
شماره صفحه: 
121
محتوای تغذیه