قرب

نقد و بررسي نظريه اخلاقي قرب‌گرايي؛ ديدگاه آيت‌الله مصباح

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 109ـ127

نوع مقاله: پژوهشي
محمد سربخشي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    Sarbakhshi50@Yahoo.com
دريافت: 09/02/1400                  پذيرش: 25/10/1400

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
109
محتوای تغذیه