محمدهادي توكلي

نقد و بررسى ديدگاه مهدى حائرى يزدى در مسئله اتحاد عاقل و معقول با ابتنا بر كاوش هاى عقل نظرى

سال دوازدهم، شماره سوم

محمدهادى توكلى / دانشجوى دكترى حكمت متعاليه پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

iranianhadi@yahoo.com

دريافت: 3/2/93 پذيرش: 23/10/93

چكيده

برهان تضايف يكى از براهينى است كه صدرالمتألهين در اثبات نظريه اتحاد عاقل و معقول بدان متمسك مى شود. اين برهان در آثار حكماى پس از صدرالمتألهين مورد بررسى و مناقشات بسيار قرار گرفت، عده اى آن را در جهت اثبات اتحاد مذكور، ناتمام دانستند و عده اى ديگر بر تماميت آن اصرار ورزيدند. در اين ميان، مهدى حائرى يزدى، كه به نظر مى رسد برهان مذكور را پذيرفته و در نوشته هاى خويش به صورت مبسوط به تحليل و بررسى آن پرداخته، كه در اين مقاله ديدگاه هاى ايشان در «كاوش هاى عقل نظرى» مورد بررسى قرار مى گيرد.

كليدواژه ها: اتحاد عاقل و معقول، اضافه اشراقى، اضافه مقولى، برهان تضايف، معقول بالذات، معقول بالعرض، وجود رابطى.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
73

بررسى مسئله كليات از منظر ابن سينا و تفسير خواجه طوسى از آن با محوريت اشارات و تنبيهات

 سال يازدهم، شماره دوم، زمستان 1392، 49ـ61

محمدهادى توكلى *
على شيروانى **

چكيده

ابن سينا در آغاز الهيات اشارات مدعى مى شود كه از تفتيش در محسوسات مى توان به وجود امرى غيرمحسوس و مجرد پى برد. وى از طريق حمل ماهيات مخلوطه بر ماهيت لابشرط استدلال مى كند كه ماهيت لابشرط از عوارض مادى ماهيات مخلوطه مبراست و لذا غيرمحسوس است. بيان ابن سينا موهم آن است كه وى ماهيت لابشرط مذكور را در خارج از اذهان موجود مى داند، به گونه اى كه خواجه طوسى برخلاف برخى ديگر كتبش كه وجود امر كلى را در خارج ممتنع مى داند، در تفسير بيان ابن سينا حكم به خارجيت ماهيت لابشرط در عين نامحسوس بودن مى كند؛ درحالى كه به قرينه بيانات ابن سينا در ديگر كتبش، وى امر كلى را تنها در ذهن موجود مى داند. به نظر مى رسد كه ابن سينا در اشارات درصدد اثبات آن است كه ماهيت لابشرطِ در ظرف ذهن، امرى مجرد است و از همين طريق وجودى مجرد را اثبات مى كند.

كليدواژه ها: كلى، نفس ناطقه، مجرد، محسوسات، ابن سينا، خواجه طوسى.


*  دانشجوى دكترى حكمت متعاليه پژوهشگاه علوم انسانى.                                                     iranianhadi@yahoo.com
**  دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.                                                                                           shirvani@rihu.ac.ir
دريافت: 23/7/91               پذيرش: 11/10/92

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
42
شماره صفحه: 
49
محتوای تغذیه