قاسم پورحسن

هنجارمندی معرفتی در نظریه اعتمادگرایی فرایندی گلدمن

سال نوزدهم، شماره دوم، پياپي 74، زمستان 1400، ص 29ـ42

نوع مقاله: پژوهشي
قاسم پورحسن / دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی    pourhassan@yahoo.com
* محمدصادق رضایی / دانشجوی دکتری گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی    mds.rezaei@gmail.com
دريافت: 1400/4/28                  پذيرش: 1400/10/29

سال انتشار: 
1400
دوره: 
19
شماره مجله: 
74
شماره صفحه: 
29

تحليل و بررسي چيستي باور

سال هفدهم، شماره اول، پياپي 65، پاييز 1398

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
65
شماره صفحه: 
99

تشكيك در وجود و بررسى مناقشات نوصدراييان علّامه طباطبائى، آيت‏ اللّه مصباح و آيت‏ اللّه جوادى آملى

سال هشتم، شماره سوم، بهار 1390، 37ـ69

قاسم پورحسن*

مهدى قائدشرف**

چكيده

مفهوم «وجود»، و كيفيت انتزاع آن، يكى از مبانى مهم در اثبات مبحث «تشكيك در وجود» در حكمت متعاليه است. از آنجا كه «وجود» معقول ثانى فلسفى است، نحوه عروض و اتّصاف معقول‏هاى ثانيه فلسفى در اين موضوع اهميت مى‏يابد. پرسش اصلى مقاله حاضر آن است كه: مفهوم «وجود»، كه يكى از معقولات ثانيه فلسفى به شمار مى‏رود، از چه نحوه عروض و اتّصافى برخوردار است؟ اساسا، عروض و اتّصاف به چه معناست؟ اگر عروض اين دسته از مفاهيم در ذهن باشد، چه نتايجى بر آن مترتّب است و اگر عروض آنها در خارج باشد، چه تأثيرى بر مبحث «تشكيك در وجود» خواهد داشت؟ در آثار آيت‏اللّه مصباح و آيت‏اللّه جوادى آملى، بر اساس پاسخى كه به نحوه عروض مفهوم «وجود» داده مى‏شود، طرح مبحث تشكيك نيز تعيّن مى‏يابد.

از جمله يافته‏هاى تحقيق حاضر اثبات نحوه عروض معقولات ثانيه فلسفى در خارج از طريق قاعده ثبوت ثابت، بسنده بودن دليل مبتنى بر مفهوم «وجود» براى اثبات تشكيك، و پايان يافتن برخى مناقشات در اين زمينه است.

كليدواژه‏ها: معقولات ثانيه فلسفى، مفهوم، وجود، تشكيك، اتّصاف، عروض، نوصدراييان، قاعده فرعيه، قاعده ثبوت ثابت.

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
31
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه