نفس الشيء

بررسي و نقد نفس‌الامر از نگاه علامه طباطبائي

سال بيستم، شماره چهارم، پياپي 80، تابستان 1402، ص 39ـ50
 

نوع مقاله: پژوهشي
* سينا علوي‌تبار/ استادیار گروه حكمت و مطالعات اديان جامعۀ المصطفی العالمیه     alavitabar@mailfa.com 
حبيب‌الله دانش شهرکي/ دانشيار گروه كلام و فلسفه اسلامي دانشگاه قم     daneshshahraki@qom.ac.ir

شماره صفحه: 
39
محتوای تغذیه