عباس گرائي

بررسي انتقادي ديدگاه پايا درباره علوم انساني ديني با تأکيد بر انديشه علامه مصباح يزدي*

 سال بيستم، شماره سوم، پياپي 79، بهار 1402، ص 147ـ166

نوع مقاله: پژوهشي

* عباس گرائي/ دكتراي حکمت متعاليه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     geraei2144@qabas.net

شماره صفحه: 
147

نقش آموزه‌هاي ارزشي در علوم انساني از منظر علامه طباطبائي

سال نوزدهم، شماره چهارم، پياپي 76، تابستان 1401، ص 77ـ96

نوع مقاله: پژوهشي
علي مصباح / دانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    a-mesbah@qabas.net
مصطفي كريمي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    karimi@qabas.net
* عباس گرائي / دکتري حکمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    abbasgeraei@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
76
شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه