احمد فاضلي

تبيين اعتبار حسن و قبح در نظام اعتباريات علامه طباطبائي و راهکاري درون‌ساختاري براي گريز از نسبيت اخلاقي

سال بيستم، شماره دوم، پياپي 78، زمستان 1401، ص 111ـ128

نوع مقاله: پژوهشي
احمد فاضلي/ استاديار گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم     Ahmad.fazeli@gmail.com
* محمد تاجيک چوبه/ دانشجوي دکتري فلسفه اخلاق دانشگاه قم     Mohtajik110@gmail.com

سال انتشار: 
1401
دوره: 
20
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه