قضيه شرطيه

مفاد ساختار شرطي در منطق ارسطويي، رواقي و سينوي

سال بيستم، شماره اول، پياپي 77، پاييز 1401، ص 63ـ76

نوع مقاله: پژوهشي

محمدرضا محمدعليزاده كوتياني / استاديار دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) m.alizadeh@iki.ac.ir     
دريافت: 25/02/1401       پذيرش: 26/06/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
63
محتوای تغذیه