کينونت عقلي نفس

بررسی مقایسه ای نظریه کینونت عقلی نفس و نظریه وجود ملکوتی انسان

سال بيستم، شماره اول، پياپي 77، پاييز 1401، ص 21ـ34

نوع مقاله: پژوهشي
* حسين سعادت / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه تهران hosein.saadat540@gmail.com     
محمد سعيدي‌مهر / استاد گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس    saeedimehr@yahoo.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
77
شماره صفحه: 
21
محتوای تغذیه