اتحاد نفس و بدن

تحليلي بر چگونگي اتحاد و انقطاع نفس از بدن از منظر ابن‌سينا

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 7ـ26

نوع مقاله: پژوهشي
* هادي واسعي / استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    Hadivasei4@gmail.com
محمد فولادي‌وندا / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    fooladi@iki.ac.ir
مستانه زماني / دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    mastanehzamani@gmail.com

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه