حميد شهرياري

نظريه ليبراليستي «عدالت چون انصاف» جان رالز و نقد آن

سال بيستم، شماره چهارم، پياپي 80، تابستان 1402، ص 87ـ100
 

نوع مقاله: پژوهشي
حميد شهرياري/ استاديار گروه فلسفه تطبيقي پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني (سازمان سمت)     shahriari@samt.ac.ir
دريافت: 15/11/1401       پذيرش: 17/03/1402
چکيده

شماره صفحه: 
87

نظریه لیبرالیستی «عدالت چون انصاف» جان رالز و نقد آن

حميد شهرياري / استاديار پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني (سازمان سمت)    shahriari@samt.ac.ir

محتوای تغذیه