علامه مصباح يزدي

بررسي انتقادي ديدگاه پايا درباره علوم انساني ديني با تأکيد بر انديشه علامه مصباح يزدي*

 سال بيستم، شماره سوم، پياپي 79، بهار 1402، ص 147ـ166

نوع مقاله: پژوهشي

* عباس گرائي/ دكتراي حکمت متعاليه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     geraei2144@qabas.net

شماره صفحه: 
147

نقد نگاه هستي‌شناختي علم مدرن از منظر علامه مصباح يزدي*

سال بيستم، شماره سوم، پياپي 79، بهار 1402، ص 41ـ62

نوع مقاله: پژوهشي
سيدعلي حسني آملي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     sa.hasani@iki.ac.ir
دريافت: 09/11/1401       پذيرش: 12/02/1402

شماره صفحه: 
41

معناي زندگي از ديدگاه علامه مصباح يزدي*

سال بيستم، شماره سوم، پياپي 79، بهار 1402، ص 23ـ40

نوع مقاله: پژوهشي

عباس عارفي/ عضو هيئت علمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     abbas.arefi@gmail.com
دريافت: 20/11/1401       پذيرش: 09/02/1402

شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه