عبدل آبادي

بررسي ارتباط علم تجربي و جهان‌بيني از نگاه شهيد سيدمحمدباقر صدر

سال بيستم، شماره دوم، پياپي 78، زمستان 1401، ص 95ـ110

نوع مقاله: پژوهشي
علي‌اکبر عبدل‌آبادي/ استاديار فلسفة گروه حکمت و کلام دانشکدة الهيات و ادیان دانشگاه شهيد بهشتي    a_abdolabadi@sbu.ac.ir
مريم خوشدل روحاني/ استاديار فلسفة گروه حکمت و کلام دانشکدة الهيات و ادیان دانشگاه شهيد بهشتي     m_khoshdel@sbu.ac.ir

سال انتشار: 
1401
دوره: 
20
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
95
محتوای تغذیه