محمود عبايي كوپايي

تناسخ در نظام فلسفي سينوي و صدرايي

      سال بيستم، شماره دوم، پياپي 78، زمستان 1401، ص 41ـ62

نوع مقاله: پژوهشي
زينب زيني‌وند/ دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب      Zeinivandz204@gmail.con

سال انتشار: 
1401
دوره: 
20
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
41
محتوای تغذیه