محمدجواد صافیان

خوانش هایدگر از مفهوم «تخنه» در فلسفه یونان باستان و نسبت آن با مفهوم «هنرهای صناعی»

سال بيست‌ويكم، شماره اول، پياپي 81، پاييز 1402، ص 113ـ128

نوع مقاله: پژوهشي
محسن حسینی كومله/ دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران      hmohsen327@yahoo.com

شماره صفحه: 
113

خوانش هیدگر از مفهوم «تخنه» در فلسفه یونان باستان و نسبت آن با مفهوم «هنرهای صناعی»

محسن حسيني كومله / دانشجوی دکتری فلسفه هنر،دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.     hmohsen327@yahoo.com
* محمدجواد صافیان / دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 mjsafian@gmail.com
حسین اردلانی / استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. h.ardalani@yahoo.com

محتوای تغذیه