حرکت

بررسي تطبيقي زمان نزد ميرداماد و ويليام کريگ

سال نوزدهم، شماره سوم، پياپي 75، بهار 1401، ص 85ـ96

نوع مقاله: پژوهشي
* مهدي منفرد / دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم     mmonfared86@gmail.com
مليحه آقايي / دانشجوي دکتري فلسفه تطبيقي دانشگاه قم     maliheaghaei2007@gmail.com 
دريافت: 07/04/1400                  پذيرش: 18/10/1400

سال انتشار: 
1401
دوره: 
19
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
85

تحلیل انتقادی و مصداقی مواجهه استرآبادی با فلسفه

غلامعلي مقدم / استادیار گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی    gh1359@gmail.com
دريافت: 10/11/99                  پذيرش: 11/05/1400
چکيده

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
72
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه