محمد باقر عباسی

ارزیابی استدلال معرفت در آئینه نظریه توانایی

عبدالله فتحی / استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    abdollahfathy@yahoo.com
محمد باقر عباسی / کارشناس ‌ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينی ره        abasy.bagher@gmail.com

محتوای تغذیه